ESTIL EDUCATIU

 

Propiciem un ambient familiar en què tots, pares, professors, alumnes i personal no docent, hi són acollits amb estimació i respecte.

Orientem els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions, aprenguin a governar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats.

Adoptem una metodologia pràctica, oberta i adaptada a les necessitats dels alumnes i del medi social en què ens movem.

Atorguem la deguda importància al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.

Afavorim el desenvolupament de totes les seves facultats mitjançant un sistema de treball crític, personalitzat i actiu.

Posem el avenços tecnològics al servei de l’educació i preparem als alumnes per a la vida, tot ensenyant-los a comprendre i criticar les noves formes d’expressió que es van adoptant en la nostra societat.

Projectem l’educació més enllà de l’horari lectiu, a través d’activitats formatives que afavoreixen l’educació en el temps lliure, la pràctica de l’esport, l’organització de grups i associacions i la resposta a inquietuds culturals, religioses i socials.

Promovem uns acords disciplinaris que faciliten la tasca educativa en un clima d’ordre, treball, sinceritat i respecte

Incorporem els plantejaments de la globalització, de la multiculturalitat i de la diversitat lingüística, cultural i social des de la perspectiva del nostre ideal educatiu.

Capacitem l’alumnat per a la comprensió i l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Exercitem els alumnes i les alumnes en l’anàlisi crítica i en el pensament sistemàtic, capacitant-los per al discerniment i la presa de decisions.

Mantenim entrevistes periòdiques, els tutors i les famílies, per comentar l’evolució acadèmica i social de l’alumne/a, i coordinar-nos.

Adoptem una metodologia activa, oberta i adaptada a les necessitats dels alumnes i al medi social en el qual ens movem.

Emprem una metodologia que motiva, que fa viu, atractiu i actual l’ensenyament i que incorpora els avenços tecnològics .

Donem preferència a l’adquisició de tècniques d’aprenentatge (aprendre a aprendre) sobre l’acumulació de continguts.

Elaborem treballs per projectes en els diferents cicles:

Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…

Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la…

Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…

Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…

Proposem una educació integral, una educació dirigida al cap, el cor i les mans de cada nen. Treballem per a que la persona creixi en totes les seves dimensions i capacitats. El foment del desenvolupament intel·lectual l’acompanyem  del cultiu en els nens del judici, la sensibilitat, l’ètica, la consciència moral, la tolerància, el sentit de gratuïtat, la creativitat, la capacitat d’expressió…

Cada persona és un món. Per això, la nostra línia pedagògica es centra en l’ajuda i atenció personalitzada de cada un dels nostres alumnes.

Què volem que siguin de grans? Segur que s’han fet aquesta pregunta un munt de cops. Nosaltres també. La nostra resposta és ajudar-los a ser persones. Persones amb formació acadèmica i ètica; persones felices; persones solidàries que saben conviure en pau; persones que han après a fer i a aprendre, amb mètodes basats en l’experiència, l’avaluació, la reflexió i l’acció; persones que han adquirit una sobirania personal i una autonomia de criteri; persones amb un sistema de valors profundament interioritzat i proveïdes d’uns sòlids criteris ètics que guiïn tota la seva vida.